+31(0)561-615364

7 dagen p/w, van 8.00-22.00 uur!

Boekingsvoorwaarden

Friesland Holland Travel Service
Friesland Holland Travel Service te Wolvega is het bureau voor toerisme dat de arrangementen op deze website heeft samengesteld. Zij vervult voor de geïnteresseerden een informatieve en met betrekking tot de verblijfsaccommodaties en boten een bemiddelende rol.

Arrangementsprijs
De vermelde arrangementsprijzen zijn prijzen per persoon op basis van een verblijf van twee personen op een kamer. Deze op bezetting door twee personen gebaseerde prijsberekening is gangbaar in de hotel- en reiswereld. 
Alle kamers zijn tegenwoordig tweepersoonskamers. De toeslag voor één persoon op een kamer bedraagt 30% over de arrangementsprijs. De toeslag wordt niet berekend over extra’s als fiets- of boothuur.
Reservering

Een telefonische reservering wordt door Friesland Holland behandeld als een schriftelijke reservering. Het kan zijn dat Friesland Holland een schriftelijke opdracht tot boeking verlangd. Zie ook bij annuleringskosten! Mondelinge afspraken m.b.t. de reservering binden Friesland Holland pas na schriftelijke bevestiging door Friesland Holland.

Betaling

15% van het boekingsbedrag dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan; het restantbedrag (85% van het boekingsbedrag) dient uiterlijk zes weken vóór de door Friesland Holland op de factuur bevestigde aankomstdatum te zijn overgemaakt. Bij creditcardbetalingen wordt het totaalbedrag met 5 procent vermeerderd i.v.m. de betalingskosten die in rekening worden gebracht door de creditcardmaatschappij.

Verkiest u een andere aanvangsdatum nadat u een boeking heeft gemaakt, dan wordt er € 65,00 in rekening gebracht per boeking als gedeeltelijke vergoeding van de reeds gemaakte reserverings- en administratiekosten. Dit is echter alleen mogelijk wanneer de oorspronkelijke aanvangsdatum meer dan 6 weken bedraagt op het moment van de wijzigingsaanvraag. Indien de aanvangsdatum binnen 6 weken ligt op het moment van de wijzigingsaanvraag, zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Last minute

Het totaalbedrag dient uiterlijk één week voor de aanvangsdatum te zijn overgemaakt en in ieder geval voor aankomst. Door aanbetaling op of betaling van het op de factuur vermelde totaalbedrag verklaart cliënt zich akkoord met de gegevens zoals vermeld op de factuur en met de hier genoemde voorwaarden.

Aansprakelijkheid
Friesland Holland is niet aansprakelijk voor schade of letsel berokkend aan haar cliënten, door welke oorzaak dan ook. Evenmin is Friesland Holland aansprakelijk voor de gevolgen van regeringsmaatregelen, nationale rouw, brand, oorlog, terreur, oproer, gijzeling, rellen, storm, staking, molest, wateroverlast, wegblokkades, verlies, diefstal, beschadigingen van eigendommen, geld inbegrepen.
 
Doorgaan van de reis en/of wijziging
a) Indien Friesland Holland door overmacht (bijv. regeringsmaatregelen, nationale rouw, brand, oorlog, terreur, oproer, gijzeling, rellen, storm, staking, molest, wateroverlast, wegblokkades) niet in staat is een reservering te honoreren, verplicht zij zich tot onmiddellijke terugbetaling van de betaalde reissommen en zal de overeenkomst van rechtswege ontbonden zijn.
b) Indien wijziging van logeeradres en/of aankomst- c.q. vertrekdata van de kant van Friesland Holland noodzakelijk is, verplicht Friesland Holland zich tot kennisgeving aan de betreffende cliënten. Indien geen gelijkwaardig alternatief voorhanden is of, indien hiervan geen gebruik wordt gemaakt, verplicht Friesland Holland zich tot teruggave van de betaalde reissommen.
c) Cliënten hebben geen recht op (onkosten)-vergoedingen.
Annuleringsvoorwaarden

Annuleringen kunnen uitsluitend per (aangetekend) schrijven of per e-mail aan Friesland Holland worden opgegeven.

Annuleringskosten
a) Annuleringen binnen 7 dagen na boekingsdatum: € 150,00 per boeking als vergoeding van de reeds gemaakte reserverings-, administratie- en verzendkosten en kosten van de samenstelling van de reisinformatiemap.
b) Annulering tussen 7 dagen na boekingsdatum en 6 weken vóór de door Friesland Holland op de factuur bevestigde aankomstdatum: 15% van het boekingsbedrag.
c) Annulering tussen 6 en 2 weken vóór de door Friesland Holland op de factuur bevestigde aankomstdatum: 50% van het boekingsbedrag.
d) Annulering binnen 2 weken vóór de door Friesland Holland op de factuur bevestigde aankomstdatum: 75% van het boekingsbedrag.
e) Annulering binnen 5 dagen vóór de door Friesland Holland op de factuur bevestigde aankomstdatum: 90% van het boekingsbedrag.
f) Annulering op en na de door Friesland Holland op de factuur bevestigde aankomstdatum: het gehele boekingsbedrag.

Al meer dan 20 jaar de vakantiespecialist van Friesland!